Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

  • youtube
  • bip
  • etwinning
  • szkoła z pomysłem

Stowarzyszenie ,,Szczęściarze” przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 177 w Warszawie

Stowarzyszenie „Szczęściarze” przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 177 w Warszawie zostało zarejestrowane 29 lipca 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie Razem utworzono na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855; i zm. Dz. U. z 1990 r. Nr 14, poz.86; z 1996 r. Nr 27, poz.118) w związku z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 

Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej działalności, realizowane zadania i zakres wykonywanych czynności. Jeżeli chcą Państwo pomóc Stowarzyszeniu, można zostać jego członkiem bądź przekazać darowiznę pieniężną lub materialną.

Jako Stowarzyszenie szczególnie chcemy wspólnie wspierać uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 w Warszawie w ich nowych zadaniach, wyzwaniach oraz  realizacji marzeń mających wpływ na całe ich przyszłe życie.

Wspólnie będzie nam łatwiej!

Za wszelką pomoc dziękujemy!

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000982473

Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 522700874

Urząd Skarbowy – nr NIP: 5242946829

Bank: SANTANDER BANK POLSKA S.A.

nr konta: 61 1090 2590 0000 0001 5119 9783

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes Stowarzyszenia – Karol Seroczyński

Wiceprezes Stowarzyszenia – Katarzyna Szatkowska

Wiceprezes Stowarzyszenia – Monika Bodzańska

Cele działania Stowarzyszenia

 Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w dziedzinach:

- edukacji,

- terapii  i  rehabilitacji

- edukacji prozdrowotnej

- kultury,

-aktywności fizycznej i sportu

-umiejętności społecznych

-przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

- wolontariatu

- organizacji szkoleń i warsztatów

-migracji oraz wielokulturowości

na rzecz osób:

a) z niepełnosprawnością intelektualną,

b) z autyzmem,

c) zaburzeniami psychicznymi,

d)innych, wymagających wsparcia na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna,

e) ze środowiska lokalnego,

f) osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi, bądź ze środowiska rodzin osób niepełnosprawnych.

1a. Dla osób tych rodzaj wsparcia określa Zespół  działający w ramach  Stowarzyszenia.

2.    Wspieranie osób wymienionych w ust. 1 i ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 

Stowarzyszenie „Szczęściarze” przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 177 w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 45/47 02-353 Warszawa