Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

  • Tel.: 22 822-06-42

 • youtube
 • bip
 • etwinning
 • szkoła z pomysłem

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 im. Marii Konopnickiej w Warszawie

  

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-01. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty, bądź elementy na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: 

 • pochodzą z różnych źródeł,  
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych 
 • Brak tekstu alternatywnego niektórych zdjęć 
 • Jeden z nagłówków stopnia trzeciego nie ma zawartości 
 • Niektóre elementy nie posiadają unikatowego identyfikatora 
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
 • są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt
 • zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich
 • ‎Nie ma etykiety dla formularza, identyfikującej jego cel lub alternatywnego tytułu

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem narzędzia do oceny stron: Test-European Internet Inclusion Initiative.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Izabela Sokołowska, isokolowska@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 822 06 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna

 • Szkoła znajduje się przy ulicy Szczęśliwickiej 45/47.
 • Wjazd na parking od ul. Szczęśliwickiej, wejście główne od ulicy Dobosza.
 • Wejście główne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • W holu głównym znajduje się recepcja
 • Recepcja oraz sekretariat szkoły bez barier architektonicznych
 • Na poziomie parteru budynek nie posiada barier architektonicznych
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym
 • Szkoła nie posiada toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Budynek nie posiada windy, brak dostępu dla osób niepełnosprawnych na wyższe kondygnacje
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń jest udostępniona w formie wizualnej
 • Możliwość ewakuacji według ogólnych zasad obowiązujących w szkole
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących