• A-
 • A
 • A+
 • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

  • Tel.: 22 822-06-42

Dokumenty szkolne

 • Biuletyn Informacji Publicznej - dokumenty szkolne

 • Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 w Warszawie

 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 177 w Warszawie

 • Pięcioletni Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 w Warszawie

 • Organizacja przyjmowania skarg i wniosków

 • Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych

 • Procedura wydłużenia etapu edukacyjnego

 • Regulamin korzystania z terenu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 w Warszawie

 • Regulamin postępowania w przypadku wystąpienia destrukcji materialnej, przemocy fizycznej lub zachowań agresywnych

 • Regulamin postępowania w przypadku wystąpienia szkody materialnej oraz przemocy fizycznej

 • Regulamin przeprowadzania zajęć przykładowych i obserwowanych

 • Regulamin Świetlicy

 • Statut - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania - Szkoła Podstawowa

 • Zasady postępowania w przypadku zaginięcia ucznia

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Oświadczenie do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Wniosek do Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych

 • Raport ewaluacji 2017/2018 (Kuratorium Oświaty)

 • Plan nadzoru 2018/2019

 • Pięcioletni Plan Pracy Szkoły na lata 2018/2023

 • Regulamin wycieczek

 • Szkolny Zestaw Programów Własnych

 • Szkolny Zestaw Programów

 • Ubezpieczenie 2019 - ogólne warunki

 • Ubezpieczenie 2019 - likwidacja szkody

 • Ubezpieczenie 2019 - oferta

 • Ubezpieczenie 2019 - postanowienie

 • Ragulamin użytkowania sztucznej ściany wspinaczkowej

 • Regulamin użytkowania toru linowego

 • Pięcioletni Plan Profilaktyczno-Wychowawczy SP 177 w Warszawie

2020-01-10

ZIMA W MIEŚCIE 2020