• A-
  • A
  • A+
  • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

etwinning

Rekrutacja

Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 w Warszawie

1. Do Szkoły przyjmuje się uczniów na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych na podstawie wydanego przez PP-P orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Rodzice/ Opiekunowie prawni są zobowiązani do:

  • dostarczenia oryginału orzeczenia wydanego przez PP-P o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • wypełnienia podania o przyjęcie dziecka do SPS 177,
  • wypełnienia kwestionariusza dla rodziców/opiekunów.

3. Oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 2 Rodzice/Opiekunowie prawni mogą dostarczyć inne posiadanie opinie specjalistów.

4. Przy złożeniu kompletu dokumentów Rodzice/Opiekunowie prawni zostają poinformowani o zasadach procedury rekrutacyjnej.

5. Przyjęcie ucznia do SPS 177 następuje po uprzednim osobistym spotkaniu z uczniem i Rodzicami/Opiekunami prawnymi.

6. W miarę możliwości szkoła organizuje spotkania adaptacyjne przed rozpoczęciem roku szkolnego.

7. Zespół rekrutacyjny zbiera się do 20.06 każdego roku szkolnego

  • w skład zespołu rekrutacyjnego wchodzą:  psycholodzy, pedagog
  • do składu zespołu może być dołączona osoba, która w organizacji pracy szkoły jest zaplanowana jako wychowawca tworzonej klasy lub inny wyznaczony nauczyciel

8. Wyniki rekrutacji podawane są do publicznej wiadomości nie później niż do 30.06

9. Rodzice/Opiekunowie prawni mają prawo do złożenia pisemnego odwołania od decyzji zespołu rekrutacji w terminie 7 dni od ogłoszenia decyzji.

10. Odwołanie od decyzji zespołu rekrutacyjnego jest rozpatrywane w terminie 7 dni od zgłoszenia pisemnego odwołania przez Rodziców/Opiekunów prawnych.

11. W przypadku nieusprawiedliwionego nie stawienia się dziecka do końca pierwszego pełnego tygodnia nauki, uważa się, że Rodzice/Opiekunowie prawni zrezygnowali z nauki dziecka w SPS 177.

12. Dyrektor SPS 177 ma prawo przyjęcia innego dziecka na powstałe, zgodnie z zapisem w pkt. 10, miejsce.

13. Rekrutacja dodatkowa może odbyć się w dowolnym momencie roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc w danym oddziale.

 

UWAGA! jednym z głównych kryteriów naboru jest kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

Dokumenty do pobrania: